CORPORATE SITE

ENTRY

CORPORATE SITE

Job Listings

Available positions   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • Service Engineer/ Technician   1 position   ช่าง ผู้เชี่ยวชาญ หรือ วิศวกรเครื่องกล   1 ตำแหน่ง
 • System Engineer/ IT Support   1 position   ช่าง ผู้เชี่ยวชาญ หรือ วิศวกรฝ่ายไอที   1 ตำแหน่ง

Job responsibilities   หน้าที่/ ความรับผิดชอบ

Service Engineer/ Technician   ช่าง ผู้เชี่ยวชาญ หรือ วิศวกรเครื่องกล

 • Perform preventive maintenance of the machines   ตรวจสอบ ดูแล และปฎิบัติการซ่อมบำรุงเพื่อป้องไม่ให้เกิดความผิดปกติในการทำงานของเครื่อง
 • Troubleshooting issues led to machine malfunctioning   แก้ไข ซ่อมแซม และหาส่าเหตุ ในกรณีที่เครื่องเกิดความผิดปกติ
 • Provide support to clients on repair and preventive maintenance, on-site or remotely via phone call   พร้อมเดินทางไปยังสถานที่ตั้งเครื่องเพื่อ ปฎิบัติการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วน และ พร้อมแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าในกรณีที่เครื่องเกิดความผิดปกติในการทำงาน หรือใน บางกรณี อาจจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาทางโทรศัพท์
 • Provide training to clients   สอนและอบรบการใช้งานเครื่องให้กับลูกค้า

System Engineer/ IT Support   ช่าง ผู้เชี่ยวชาญ หรือ วิศวกรฝ่ายไอที

 • Perform preventive maintenance of the machines   ตรวจสอบ ดูแล และปฎิบัติการซ่อมบำรุงเพื่อป้องไม่ให้เกิดความผิดปกติในการทำงานของเครื่อง
 • Troubleshooting issues led to machine malfunctioning   แก้ไข ซ่อมแซม และหาส่าเหตุ ในกรณีที่เครื่องเกิดความผิดปกติ
 • Respond to machine operational incidents and unforeseen/foreseen errors, analyze, identify the root cause and resolve them in time   เก็บรวบรวมและ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานที่ผิดปกติของเครื่อง ทั้งในกรณีที่ได้มีการคาดการณ์ล่วงหน้า และไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง แล้วช่วยแก้ไขได้ทันที
 • Design and build system, processes, and procedures to support workflow and preventive maintenance   ออกแบบ และสร้างเครือข่าย ระบบ และจัดทำแผนงานขั้นตอนในการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดปกติในการทำงานของเครื่อง
 • Troubleshooting of internet connectivity issues at the office premises, and at the machine installation sites.   ดูแลเระบบเครือข่ายไร้สายของตัวเครื่อง และในบริเวณออฟฟิศที่ไทย

Qualifications   คุณสมบัติผุ้สมัคร

 • Diploma, Bachelor's degree or Master's degree in Mechanical engineering, IT engineering, Computer science or other IT related fields.   จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป จบในสายงานช่างเทคนิค เทคนิคเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • Thai native speaker   สัญชาติไทย
 • TOEIC 700 and above OR able to demonstrate effective use of English in Business level   TOEIC ขั้นต่ำ 700 คะแนน หรือ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจได้
 • JLPT N3 and above OR able to demonstrate effective use of Japanese in Conversational level   JLPT N3 ขึ้นไป หรือ สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันได้
 • Other languages such as Arabic, Spanish, etc. (a plus)   สามารถใช้ภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาอาหรับ ภาษาสเปน และอื่นๆได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • Experience working with Japanese or in a Japanese companies (a plus)   มีประสบการณ์การทำงานกับคนญี่ปุ่นหรือ ในบริษัทญี่ปุ่น (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • Experience working as ATM or Vending Machine engineer/ support, IT/Desktop support, Network administration, System administration (a plus)   มีประสบการณ์การทำงานกับเครื่อง ATM หรือ ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • For IT related position: Programming skills for JavaScript, CSS and HTML   สำหรับผู้สมัครตำแหน่ง ช่าง ผู้เชี่ยวชาญ หรือ วิศวกรฝ่ายไอที ต้องสามารถ เขียนโปรแกรม ใช้ภาษา JavaScript CSS HTML ได้
 • Have a strong communication skill and able to work in team   ชอบการสื่อสาร และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • Love to solve problems with flexible mind   ชอบการวิเคราะห์และ แก้ไขปัญหา

Working Conditions   รายละเอียดอื่นๆ

*These conditions only apply to ActPro(AP) applicants.   *เงื่อนไขด้านล่างใช้ได้กับผู้สมัคร ActPro (ฝั่งญี่ปุ่น) เท่านั้น

**For ACTPRO Thailand (APTH) applicants, conditions will be changed to align with labor laws of Thailand   **สำหรับผู้สมัคร ACTPRO Thailand (ฝั่งไทย) รายละเอียดบางอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับกฎหมายแรงงานไทย ซี่งจะประกาศให้ทราบโดยละเอียดอีกครั้ง

Workplace   สถานที่ทำงาน

Osaka Branch/ ACTPRO Thailand Office   โอซาก้า / กรุงเทพ

Working hours   เวลางาน

10:00-19:00 (Inclusive of lunch break)   10:00-19:00(รวมพักกลางวัน 1 ชั่วโมง)

Days off per year   วันหยุดต่อปี

115 days   115 วัน

Fixed holiday   วันหยุดประจำ

Saturday, Sunday and Public holidays (Working on a shift system)   วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(ในกรณีทำงานเป็นกะ อาจจะมีกำหนดวันหยุดต่างออกไป)

Vacation system   การลางาน

GW holiday, Obon holiday, New year holiday. 10-day paid leave (after completing 6-month training)   โกลเด้นวีค, โอบ้ง, เทศกาลปีใหม่.ลาพักร้อนได้ 10 วันต่อปี (มีผลหลังจากผ่านช่วงทดลองงาน 6 เดือน)

Benefits and welfare   สวัสดิการ

Provided(i.e., employment insurance, health insurance, employees' pension insurance, workers’ compensation insurance)   มีพร้อม(i.e., ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันบำนาญ ประกันเงินทดแทน)

Other benefits   สวัสดิการอื่นๆ

Housing allowance and Transportation allowance   มีค่าบ้านและค่าเดินทาง

Salary increase   การขึ้นเงินเดือน

A raise in pay & A performance bonus (All in accordance with our company’s regulations)   มี และ มี โบนัส(ขี้นอยู่กับผลประกอบการและความสามารถในการทำงานซึ่งบริษัทเป็นคนพิจารณา)

Overtime (Monthly average)   การทำงานล่วงเวลา(โดยเฉลี่ยต่อเดือน)

10 hours off peak and 20-25 hours at a peak season, (Overtime pay up to 45 hours is included in the salary)   10 ชั่วโมงโดยปกติ และ 20-25 ชั่วโมงในช่วงยุ่ง(เงินเดือนรวมค่าทำงานล่วงเวลา 45 ชั่วโมงต่อเดือนไว้แล้ว)